《Thiên chân vô tà – 天真无邪》
(Your innocence)
-Khờ-

Tác giả: Lam Lâm – 蓝淋
Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ
Tình trạng bản gốc: hoàn vào một ngày không xa (Nói đơn giản, cùng với “Cự tuyệt, cứu thục”, “Thâm trầm đích hà lưu?” (Deep River), “Thiên chân vô tà” cũng bị chị Lam đem con bỏ chợ. Ngồi làm đến đoạn cuối, đi tìm hiểu mới biết nhưng lỡ dịch rồi nên đành quăng lên đây vậy-_- Mình nói trước để các bạn khỏi click vào đọc rồi cụt hứng giữa chừng)
Tình trạng bản dịch:
chờ tác giả sáng tác tiếp
Nhân vật: Doãn Nhã Điển x Tiền Sanh Trì
Biên dịch: Quick Translator

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3